بایگانی ماهیانه: مارس 2014

Writing is an act of hope

It is a means of carving order from chaos, of challenging one’s own beliefs and assumptions, of facing the world with eyes and heart wide open. Through writing, we declare a personal identity amid faceless anonymity. We find purpose and … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در نوشتن | پاسخ دهید:

انما الحياة الدنیا لعب و لهو

چه چیزی کار شرلوک، موریارتی، هاوس،  والتر وایت و جوکر را از دیگران جدا می‌کند؟ هوش زیاد و توان‌مندی‌های خاصشان به کنار. توی بسیاری تیمارستان‌ها می‌شود کسانی باهوش‌تر و توان‌مندتر پیدا کرد. این‌ها یک فرق کلیدی با باقی دارند؛ این‌ها کاری … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در از فیلم‌ها | یک پاسخ

سر یاری ندارد روزگار از داغ یاران پرس

داشتم به همان جمله‌ی جزئیات مهم‌اند فکر می‌کردم. نه به آن جمله البته، که به تو. داشتم به یاد می‌آوردمت و در یاد بودی. بعد دیدم نه در کلیات که در همه‌ی جزئیات خوب بودی. که هر کاری می‌کردی خوب … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در سوگ | پاسخ دهید:

آينه‌ در آینه

طبیعت «خودزیست‌نامه‌ای»  آینه همچنین می‌تواند با عمل اندیشیدن به تصویر خود در آینه مقایسه شود انعکاس مولف در آینه آغازگر انعکاس ذهنی گذشته و جهان پیرامون اوست. البته، انعکاس همچنین «کنش برگرداندن (به عقب) یا ثابت کردن اندیشه‌ها بر موضوعی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در از فیلم‌ها | پاسخ دهید: